FINANCIELE verantwoording en JAARVERSLAG 2018

Beste inwoners van Hooglanderveen en omstreken, Sinds 2010 bestaat de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’, waarover wij u meerdere malen ingelicht hebben. Dankzij giften kunnen wij activiteiten, die in het dorp ontwikkeld worden, financieel ondersteunen. Daarvoor zijn wij de gevers zeer erkentelijk.

Wij onderkennen drie doelgroepen; Dat zijn Ouderen, Dorpsactiviteiten en de St. Josephkerk(gebouw). Met deze ondersteuning hebben wij voor ogen om het eigen karakter en welzijn van Hooglanderveen binnen het grote geheel van een verstedelijkt Amersfoort zoveel mogelijk in stand te houden. 

Het bestuur bestaat thans uit :
P. Collignon ( voorzitter), I. Pongers ( secretaris) , H. v/d  Grift ( penningmeester).
leden zijn: G. Brundel,  A. v/d Vlugt, D. van Dongen en G. Hilhorst.

Ook in 2018 zijn diverse initiatieven gehonoreerd. Zo hebben we onder andere financiële ondersteuning gegeven voor : Dorpsdag,  Schoolkrant, parasols voor het WZC St. Jozef, Beachvolleybal, Oranje-activiteiten, Jubileumconcerten van Gregoriaans Koor en de Veenvocals, Willems Wondere Weiland, St. Nicolaasfeest, Kerstvieringen, het boek "Ontmoetingen in Hooglanderveen" en het plaatsen van een Kerstboom buiten bij WZC St. Jozef. 

De Hooglanderveense Informatie Krant is ondersteund met het plaatsen van een ‘advertentie’. 

De Vrienden hebben ook aanvragen teleur moeten stellen. Dit mede om de (voor onze gulle gevers zo belangrijke) ANBI status niet te verliezen. 

De komende jaren zullen verenigingen en groeperingen de weg naar de Vrienden weer vinden voor  ondersteuning. Dat kan alleen dankzij uw hulp. Onze stichting is ANBI gecertificeerd zodat u uw gift volledig kunt inzetten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Uw gift kunt u overmaken op rekening NL15 RABO 0123 1037 46   ten name van de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Daarbij kunt u ook aangeven of uw gift voor Ouderen, Onderhoud Kerk dan wel Dorpsactiviteiten moet worden gebruikt. 

Indien u wilt, is een en ander ook mogelijk middels een standaardovereenkomst die te downloaden is via de site van de belastingdienst. U kunt hiervoor ook contact opnemen met een der bestuursleden van de Vrienden. Wij hopen ook de komende periode met uw steun weer vele activiteiten in Hooglanderveen financieel te kunnen ondersteunen om zodoende de identiteit en karakter van onze dorpsgemeenschap zoveel mogelijk in stand te houden.