TEKST OPRICHTINGS FOLDER

De wereld om ons heen verandert elke dag. Ook wij, inwoners van Hooglanderveen, ontkomen hier niet aan. Ons dorp gaat samen met Vathorst en Vathorst met Hooglanderveen. Deze beweging is niet tegen te houden.

De fusie van de St. Joseph parochie met de Amersfoortse parochies, de nieuwe Dissel en school en het nieuwe Willem Tomassencomplex zijn voorbeelden van deze veranderingen.

Een gevolg van deze ontwikkelingen is wel dat de zelfstandigheid van het dorp aan het verminderen is. Niet alleen maatschappelijk, maar ook financieel. Om een bescheiden reactie te geven op deze ontwikkeling is de Stichting Vrienden van Hooglanderveen in het leven geroepen. Via dit artikel brengen wij u op de hoogte van deze nieuwe stichting en treft u de nodige informatie aan over het ontstaan, doelen en werkwijze.

Het ontstaan

Midden jaren 80 van de vorige eeuw dreigde het Zorgcentrum St. Jozef door de provincie Utrecht gesloten te worden. Inwoners van Hooglanderveen hebben zich toen massaal ingespannen om de sluiting te voorkomen. Nadat in 1987 het zorgcentrum gered was, bleek er nog een fiks bedrag aan actiekapitaal over te zijn. Mede op initiatief van Martin Pielage is de Stichting ‘Vrienden van St. Jozef’ opgericht om dit kapitaal te beheren en een goede bestemming te geven, waarbij de zorg voor ouderen centraal stond. In de Stichting participeerde ook het Zorgcentrum zelf, toen nog een zelfstandig Bejaardenhuis.

De tijd heeft echter niet stilgestaan. Sinds 1987 is het Zorgcentrum door vele fusies opgegaan in Beweging 3.0. Dit en de in de inleiding genoemde voorbeelden, zijn de belangrijkste redenen geweest om na te denken over de toekomst van de stichting ‘Vrienden van St. Jozef’.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de stichting in een nieuw jasje is gestoken en vanaf heden de naam ‘Vrienden van Hooglanderveen’ draagt. Er zijn aangepaste statuten en extra doelen geformuleerd en er is een nieuw bestuur aangesteld. Dit bestaat: Peter Collignon( voorzitter), Wil Hoogers( secretaris), Huub van de Grift (penningmeester) en de leden Diana van Dongen, Gerard Brundel, Geurt Hilhorst en Ad van der Vlugt. Hierbij is ervoor gezorgd dat elk van de vastgestelde doelen door minimaal 2 bestuursleden vertegenwoordigd is.

Ook de stichting ‘Moo! Hooglanderveen’ heeft inmiddels laten weten zich aan te willen sluiten bij de stichting. Enerzijds omdat het zich goed kan vinden in de onderstaande doelen en anderzijds om meer bestuurlijk draagvlak te creëren.

Doelen

Het doel van de stichting, zoals in de stichtingsakte is omschreven, luidt:

1. het verlenen en faciliteren van financiële steun inzake het materieel en geestelijk welzijn van de bewoners van Hooglanderveen in aangelegenheden de parochie betreffende, daar waar kosten niet binnen het raam van de daarvoor geldende (overheids)budgetten kunnen of mogen worden bestreden;

2. de bevordering van de cultuurhistorische betekenis van het kerkgebouw en pastorie door het in goede bouwkundige staat houden en door het bevorderen dat de kerkfunctie gehandhaafd blijft;

3. het behoud van het bijzondere karakter van het dorp Hooglanderveen; al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords ’.

Dit is een hele mond vol. Ter verduidelijking daarom enkele voorbeelden:

Een sportvereniging wil een defibrillator aanschaffen, maar heeft daarvoor geen of onvoldoende middelen in kas.

Er moet onderhoud gepleegd worden aan het kerkgebouw en de locatieraad van de St. Joseph moet daarvoor ook externe geldverstrekkers proberen te vinden.

Een culturele vereniging (koor, muziekcorps of iets dergelijks) viert haar jubileum, maar haar subsidie is gestopt.

Het verzorgingstehuis wil een excursie voor de ouderen organiseren en zoekt daarvoor sponsoren.

Werkwijze

Het bestuur komt eens per kwartaal bij elkaar om de binnengekomen aanvragen te bespreken en daaruit een keuze te maken. Deze keuze (en hoogte van de bijdrage) wordt gemaakt aan de hand van een aantal opgestelde richtlijnen waaraan een verzoek moet voldoen. Hierbij moet u denken aan de kwaliteit van de onderbouwing van het benodigde bedrag en de grootte van de doelgroep. In principe dienen de aanvragen een eenmalig karakter te hebben.

Eenmaal per jaar zal de stichting in de HIK en/of andere media de verantwoording over de binnengekomen en uitgegeven gelden afleggen.

In 2010 zijn de eerste goede doelen van de nieuwe stichting ondersteund, te weten:

• Aanschaf van een groot LCD scherm voor de tuinkamer van het zorgcentrum

• Eenmalige bijdrage aan het jubilerende muziekkorps Animato

Hoe kunt u ons steunen?

Om de doelen te kunnen realiseren is de stichting volledig afhankelijk van uw giften en/of legaten. Binnenkomende giften worden ondergebracht in de categorieën:

• Ouderen

• Kerk

• Dorpsactiviteiten

Door bij het doen van uw gift aan te geven voor welke categorie deze bestemd is, garandeert de stichting dat uw geld ook daadwerkelijk aan dat doel wordt besteed. Bovendien is de stichting ANBI gecertificeerd. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. Het is ook mogelijk via een notariële akte uw gift aan de stichting te bestemmen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Mevr. Hoogers, Corn. Sminklaan 15, 3829 AN Hooglanderveen.

Uw gift kunt u overmaken op rekening 1231.03.746 ten name van stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’, onder vermelding van het door u gekozen doel.

Wij hopen dat door middel van dit artikel u een goed beeld heeft gekregen over dit initiatief. Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze bestuursleden. Uw verzoeken kunt u via e-mail richten aan het secretariaat.

E-mail adressen:

Voorzitter:

Peter@collignon.nl

Secretariaat:

hoogers@fiscadion.nl

Penningmeester:

Griftinfo1at hooglanderveen.net

Bestuur

g.hilhorst at hooglanderveen.net

avlugt at chello.nl

gerardbrundel at hetnet.nl

fam.vandongen at hooglanderveen.net

of

vriendenvanhooglanderveen at hooglanderveen.net