FINANCIËLE VERANTWOORDING en JAARVERSLAG 2021 van VRIENDEN van HOOGLANDERVEEN

Beste inwoners van Hooglanderveen en omstreken, Sinds 2010 bestaat de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Dankzij giften kunnen wij activiteiten, die in het dorp ontwikkeld worden, financieel ondersteunen. Daarvoor zijn wij de gevers zeer erkentelijk. Wij onderkennen drie doelgroepen; Dat zijn Ouderen, Dorpsactiviteiten en de St. Josephkerk(gebouw). Met deze ondersteuning hebben wij voor ogen om het eigen karakter en welzijn van Hooglanderveen binnen het grote geheel van een verstedelijkt Amersfoort zoveel mogelijk in stand te houden.

Het jaar 2021 kenmerkte zich door een wereldwijde pandemie van het Coronavirus. Dit had ook zijn invloed op het sociaal- en maatschappelijk leven in Hooglanderveen. Veel initiatieven zijn afgelast en doorgeschoven naar het jaar 2022. Onze nadruk heeft gelegen in het financieel ondersteunen van activiteiten voor de doelgroep "Ouderen"
Door de corona maatregelen waren er ook geen kerkdiensten meer in de St. Josephkerk. Dat gaf aanleiding voor een grote groep vrijwilligers om het kerkgebouw aan een grote schoonmaakbeurt te onderwerpen en noodzakelijk onderhoud te plegen. De Vrienden hebben hieraan een aanzienlijke financiele bijdrage kunnen leveren dankzij ruimhartige donaties in voorgaande jaren. De renovatie van de historische beelden in de St. Josephkerk, een langdurig proces,  in de St. Josephkerk is geslaagd. 
De Hooglanderveense Informatie Krant is ondersteund met het plaatsen van een ‘advertentie’.
De Vrienden hebben ook aanvragen teleur moeten stellen. Dit mede om de (voor onze gulle gevers zo belangrijke) ANBI status niet te verliezen.
De komende jaren zullen verenigingen en groeperingen de weg naar de Vrienden weer vinden voor ondersteuning. Dat kan alleen dankzij uw hulp. Onze stichting is ANBI gecertificeerd zodat u uw gift volledig kunt inzetten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Uw gift kunt u overmaken op rekening NL15 RABO 0123 1037 46 ten name van de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Daarbij kunt u ook aangeven of uw gift voor Ouderen, Onderhoud Kerk dan wel Dorpsactiviteiten moet worden gebruikt.
Indien u wilt, is een en ander ook mogelijk middels een standaardovereenkomst die te downloaden is via de site van de belastingdienst. U kunt hiervoor ook contact opnemen met een der bestuursleden van de Vrienden. Wij hopen ook de komende periode met uw steun weer vele activiteiten in Hooglanderveen financieel te kunnen ondersteunen om zodoende de identiteit en karakter van onze dorpsgemeenschap zoveel mogelijk in stand te houden.