VOORTGANG PLANNEN voor 'T HAMMETJE

De Gasunie en de Veiligheidsregio Utrecht hebben in het kader van het vooroverleg een reactie op het ontwerpplan gegeven. Enkele opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in de toelichting op het bestemmingsplan. ‘t Hammetje krijgt een recreatieve functie. Een plek om te wandelen, fietsen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de bestaande waterplas. Er wordt daarbij ook ruimte geboden aan andere functies, zoals scouting en kleinschalige horeca.
De planning is dat begin februari het voorstel voor het bestemmingsplan naar het college van B&W gaat en dat vanaf eind februari het plan de inspraak in gaat. Wij informeren u zodra het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en er een zienswijze kan worden ingediend.Vorig jaar bracht wethouder Roald van der Linde een bezoek aan ’t Hammetje, bekijk de video.